Trainingsinhalte


Taijiquan

13 Shi San Feng Taijiquan –  13er San Feng Taijiquan Form

32 Shi San Feng Taijiquan – 32er San Feng Taijiquan Form

64 Michuan Wudang Taijiquan – 64er Wudang Taijiquan Form

Taiji Yongfa – Taiji Anwendungen

Qigong

Wudang Michuan Tongzi Gong – „geheimes“ Wudang Qi Gong

Wudang Wuxing Qi Gong – 5 Elemente Qi Gong

Liu Zi Qi Jue – sechs heilende Laute

Zhanzuang – stehende Säule

Xiao Zhou Tian – kleiner himmlischer Kreislauf

Da Zhou Tian – großer himmlischer Kreislauf

Anderes

Wudang Xingjian – Wudang Schwertform

XingYi Quan – „Form – Verstand“ – Boxen

XingYi Bagua – Bagua – Form mit XingYi Elementen

Wudang Jiben Gong – Wudang Basics

Ziran Dulian – natürliches Reflex Training

Fangsong Gongfa – trad. Entspannungsübungen

Fali – Fajin – explosive Energie und Bewegungen